Arvonnan ehdot 2

1. Arvonnan jär­jestäjä: Maa­laus­liike Pin­ta­Ässät Oy, Y-tunnus 3091226-2, Kir­jai­li­jantie 11 B 9, 78880 Kuvansi

2. Arvontaan voivat osal­listua Suo­messa asuvat, 18 vuotta täyt­täneet henkilö. Yksi henkilö voi osal­listua arvontaan vain yhden kerran. Arvontaan eivät voi osal­listua Maa­laus­liike Pin­ta­Ässät Oy orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­levät henkilöt.

3. Arvontaan osal­lis­tu­mi­saika on 12.3.2020 – 31.07.2021. Arvonta suo­ri­tetaan 31.08.2021 mennessä

4. Arvontaan osal­listuja suostuu siihen, että jär­jestäjä voi ottaa yhteyttä arvontaan
osal­lis­tu­neeseen puhe­li­mitse markkinointitarkoituksissa.

5. Pal­kintona on 1000 € arvoinen sisä- tai ulkomaalausurakka.

6. Jär­jestäjä sitoutuu mak­samaan laki­sää­teisen arpa­jais­veron tässä arvon­nassa ole­vasta palkinnosta.

7. Pal­kintoa ei vaihdeta käteiseen rahaan.

8. Arvonnan voit­ta­jalle ilmoi­tetaan voi­tosta hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Jär­jes­tä­jällä on oikeus jul­kaista arvonnan voit­tajan nimi ilman eril­listä suos­tu­musta ja kor­vausta. Arvonnan voittaja voidaan myös jul­kaista Maa­laus­liike Pin­ta­Ässät Oy:n medioissa, net­ti­si­vuilla, Face­boo­kissa ja Ins­ta­gra­missa. Maa­laus­liike Pin­ta­Ässät Oy:lla on oikeus käyttää arvonnan voit­tajan tietoja omiin mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuksiin. Arvontaan osal­lis­tujien hen­ki­lö­tietoja käsi­tellään Maa­laus­liike Pin­ta­Ässät Oy:n tie­to­suo­ja­käy­tän­töjen mukai­sesti. Arvonta ei ole kenenkään Maa­laus­liike Pin­ta­Ässät Oy:n ulko­puo­lisen tahon spon­so­roima tai muuten tukema spon­so­roima. Facebook ei ole arvon­nassa mukana.

9. Nämä viral­liset säännöt kos­kevat kaikkia osal­lis­tujia ja osal­lis­tu­malla tähän
arvontaan osal­lis­tujat sitou­tuvat nou­dat­tamaan näitä sääntöjä ja samalla hyväk­syvät nämä arvonnan säännöt. Osal­lis­tu­minen ei edellytä osta­mista ja jär­jes­tä­jällä on oikeus sääntömuutoksiin.

Soita 000 000 0000