Turvaa tilasi anti­mik­ro­bisen pin­noitteen avulla

SUO­JA­PIN­NOI­TUKSET

Vie tilojesi hygienia uudelle tasolle Suo­ja­pin­noi­tuksen avulla

Virukset, bak­teerit ja muut mik­robit aiheut­tavat jat­kuvia tar­tun­ta­vaaroja ja uhkia eri­lai­silla kos­ke­tus­pin­noilla. Mul­listava anti­mik­ro­binen suo­ja­pin­noit­teemme on vastaus virusten ja tau­di­nai­heut­tajien aiheut­tamiin ongelmiin. Pin­ta­ässät toimii Suo­ja­pin­noi­tuksen viral­lisena ja val­tuu­tettuna asen­tajana. Asen­namme anti­mik­ro­bista pin­noi­tetta kaikkiin tar­vit­taviin tiloihin kun­to­sa­leista ravin­to­loihin ja hotelleihin.

Pinta-Ässät hoitaa kuntosalin suojapinnoituksen
Pinta-Ässien suojapinnoitus tuo hygieniaa ravintoloihin

Suojaa pinnat tehokkaasti

Bak­teerit, virukset ja tau­di­nai­heut­tajat voivat olla yleinen riesa tilasi kos­ke­tus­pin­noilla. Kukaan ei halua tuoda asiak­kaita tilaan, jossa he jou­tuvat altis­tumaan epä­puh­tauk­sille ja viruk­sille. Etenkin kun­to­salien lait­teissa saattaa olla jopa 300 kertaa enemmän mik­robeja kuin WC-istui­messa yleensä. Hyi!

Onneksi asiaan on tar­jolla ratkaisu.

Anti­mik­ro­binen pin­noit­teemme tuhoaa jopa 99,9 % kai­kista hai­tal­li­sista mikrobeista

Tilojesi suo­jaa­minen mik­robien aiheut­ta­milta uhkilta ei ole koskaan ollut näin helppoa ja yksin­ker­taista. Olemme tuoneet Suomen mark­ki­noille rat­kaisun, joka on pelas­tanut jo monia yrit­täjiä pato­geenien ja hai­tal­listen mikro-orga­nismien aiheut­ta­milta uhkilta. Pin­noite on voit­tanut lukuisia pal­kintoja, ja vii­me­ai­kaiset tes­taukset osoit­tavat sen tuhoavan jopa vaa­ral­li­sim­piakin virustyyppejä.

Mihin pin­noite sopii?

Pin­noite sopii kaikkiin tiloihin, joissa on paljon kos­ke­tel­tavia pintoja, ja asiak­kaiden liik­kuvuus suurta. Hotellit, kun­to­salit ja lii­kun­ta­tilat, uima­hallit, jul­kinen lii­kenne, ravin­tolat, kah­vilat, liikkeet… Käyt­tö­koh­teita on monia! Pin­noite sopii yksin­ker­tai­sesti kai­kille yri­tyk­sille, jotka haluavat turvata asiak­kai­densa asioinnin vielä paremmin.

Näin hel­posti hankit pinnoituksen

Ota meihin yhteyttä ja varaa aika esit­te­ly­pa­la­veriin. Kar­toi­tamme huo­lel­li­sesti nyky­hetken tilan­teesi käy­mällä läpi tilasi vaa­ti­vuuden ja pin­tojen määrän. Tämän jälkeen voimme varata sinulle pin­noi­tusajan. Tämän jälkeen asen­namme pin­noitteen, jopa yhden työ­päivän aikana. Tilasi suojaus kestää jopa yli 12 kk ajan.

Varaa aika esit­telyyn nyt!

Kutsu meidät paikan päälle arvioimaan tilasi pin­noi­tus­pro­sessi, tai pyydä tarjous.

Lataa tästä Suo­ja­pin­noitus -esite

Täytä alla oleva lomake ja saat säh­kö­pos­tiisi esitteemme.