Mut­ka­tonta ja kor­kea­laa­tuista
maa­laus­pal­velua
pää­kau­pun­ki­seu­dulta kymenlaaksoon

Talo

Maa­laus­pal­velut lat­tiasta kattoon 

Pin­ta­Ässät on por­voo­lainen yritys, joka tarjoaa kat­tavat maa­laus­pal­velut ympäri Suomea, pää­kau­pun­ki­seu­dulla, Uudel­la­maalla ja Kymen­laak­sossa. Pin­ta­Ässät on valintasi, kun etsit asiansa osaavia teki­jöitä maalaus- tai pin­noi­tus­töihin, haluat nauttia vii­meis­tel­lystä työn­jäl­jestä ja arvostat mut­ka­tonta, ystä­väl­listä palvelua.

Daamit duunien takana 

Pin­ta­Ässät eli tut­ta­val­li­semmin Päivi, joka on kokenut maalari maalaus- ja pin­ta­re­mont­ti­töiden takana. Kesäisin yhdessä Emilian kanssa nämä daamit duunaa kattoja ja jul­ki­si­vu­maa­lauksia. Tal­visin tehdään taikoja sisä­ti­loissa pienten pin­ta­re­monttien, maa­lauksen ja tape­toinnin sekä lami­naat­ti­lat­tioiden asen­nusten parissa.

Bet­jäning även på svenska!

Päivi Munter

Verk­ko­las­ku­tus­tiedot

Apix Mes­saging Oy (003723327487)

OVT-tunnus: 003732543085
Verk­ko­las­ku­tunnus: 003732543085

Tsekkaa kaikki palvelumme

Maa­laustyöt

Pal­ve­lemme koti­ta­louksia ja talo­yh­tiöitä pie­nistä sisä­maa­laus­töistä kat­taviin jul­ki­sivun maa­lausu­ra­koihin kil­pai­lu­ky­kyisin hinnoin. Eri­kois­tu­mi­semme eri­laisiin pin­noi­tuksiin ja maa­laus­töihin näkyy myös työmme jäljessä.

Kat­tojen pin­noi­tukset, maa­laukset ja pesut 

Olisiko hyvä aika tar­kistaa kattosi kunto ja var­mistaa sen toi­mivuus myös jat­kossa? Pin­ta­Ässät pesee, pin­noittaa ja maalaa niin tiili-, pelti-, mine­riitti- kuin huo­pa­ka­totkin asian­tun­te­vasti ja ripeästi.

Pin­ta­re­montit

Kai­paatko kotiisi uutta ilmettä? Meiltä hoi­tuvat eri­laiset kodin pienet pin­ta­re­montit lat­tioiden, seinien ja sisä­kat­tojen maa­lauk­sesta tape­tointiin sekä lami­naat­ti­lat­tioiden asennukseen.

Miksi valita
PintaÄssät?

✓ Asian­tun­temus

Pin­ta­Ässät ovat koke­neita ammat­ti­laisia. Teemme työmme aina asian­tun­te­vasti ja huo­lel­li­sesti. Panos­tamme vii­meis­telyyn ja yksi­tyis­kohtiin, niin että kaikki voivat olla tyy­ty­väisiä lopputulokseen.

✓ Palvelu

Pin­ta­Ässien kanssa asioi­minen on vai­va­tonta ja mukavaa. Meidän mie­les­tämme luot­tamus on hyvän asia­kas­suhteen kul­makivi, ja siksi me panos­tamme mut­kat­tomaan ja rehel­liseen asiakaspalveluun.

✓ Vii­meistely

Meillä työ­maata ei koskaan jätetä rem­palleen. Huo­leh­dimme maalaus- ja remont­ti­jäljet aina työ­päivän ja urakan päät­teeksi pai­koilleen, jotta asuk­kaille aiheu­tuisi mah­dol­li­simman vähän vaivaa remontista.

#Daa­mit­Duunaa

Muis­tathan kotitalousvähennyksen

Tie­sithän, että voit saada kotona tai vapaa-ajan asun­nossasi teet­tä­mästäsi koti­ta­lous­työstä myös kotitalousvähennystä?

Talo
Soita 000 000 0000