Kodin pin­ta­re­montin teet­tä­minen ammat­ti­lai­silla
takaa vii­meis­tellyn lopputuloksen

PIN­TA­RE­MONTIT

Maa­laustyöt

Sisä­pin­tojen maalaus on helppo ja nopea tapa rai­kastaa, yhte­näistää ja uudistaa kodin ilmettä. Pin­ta­re­montti on kus­tan­nus­te­hokas keino muokata uudesta kodista omaan sisus­tus­tyyliin sopiva koko­naisuus tai freesata vanha koti esi­mer­kiksi edus­tavaan myyn­ti­kuntoon. Maalaus on tyy­pil­li­sesti myös yksi niistä kodin remon­teista, joihin koke­mat­to­mam­pikin remon­toija uskal­tautuu tart­tumaan myös itse. Nopein ja helpoin rat­kaisu on kui­tenkin teettää kodin pin­ta­re­montti ja maa­laustyöt ammat­ti­lai­sella. Näin voit var­mistaa, että poh­jatyöt tehdään huo­lella ja jälki on takuulla viimeisteltyä.

Remontti
Maalaus

Seinien, lattian ja sisä­katon maalaus

Pin­ta­Äs­siltä hoi­tuvat ammat­ti­maisin ottein kaikkien kodin pin­tojen maalaus lat­tiasta kattoon. Olipa kyseessä sitten vanhan lank­ku­lattian maalaus, koko asunnon sei­nä­pin­tojen maalaus, yksit­täinen tehos­te­seinä tai vaikkapa sisä­katon maa­lausu­rakka, meiltä se hoituu ripeästi ja asian­tun­te­vasti. Huo­leh­dimme aina asian­mu­kai­sista suo­jauk­sista, rajauk­sista ja poh­ja­töistä, huo­lel­lista lop­pusii­vousta unoh­ta­matta. Meidän kans­samme asioi­minen on vai­va­tonta ja mukavaa, ota siis roh­keasti yhteyttä ja kerro mil­lainen maa­lausu­rakka sinulla on mielessäsi.

Seinien tape­tointi

Seinien tape­tointi on loistava vaih­toehto luoda yksi­löl­listä tyyliä kotiin suh­teel­lisen edul­li­sesti ja hel­posti. Pin­ta­Ässien daa­meilta haas­ta­vienkin koh­teiden ja kuosien tape­tointi sujuu varmoin ottein. Tape­toimme mie­lel­lämme sekä yksit­täiset tehos­te­seinät, kuten vaikkapa foto­ta­petit, että laa­jem­matkin kohteet. Pro­sessi on varsin simppeli. Sinä valitset mie­leisesi kuosin, ja me teemme poh­jatyöt, pois­tamme tar­vit­taessa vanhat tapetit, huo­leh­dimme seinän tasoit­ta­mi­sesta ja asen­namme uudet tapetit asian­tun­te­vasti paikoilleen.

Lami­naat­ti­lattian asennus 

Oikein valittu ja asen­nettu lami­naatti on miel­lyt­tävän tun­tuinen ja näköinen sekä kestävä lat­tia­ma­te­riaali. Pin­ta­Ässien ammat­ti­lai­silta lami­naat­ti­lattian asennus sujuu nopeasti ja vai­vat­to­masti. Voit hyö­dyntää ammat­ti­tai­toamme koh­teeseen sopivan lami­naatin valin­nassa, ja huo­leh­dimme halu­tessasi myös vanhan lattian pur­ka­mi­sesta sekä asian­mu­kai­sesta kierrättämisestä.

Kodin pinnat remontin tarpeessa?

Kutsu meidät mak­sut­to­malle arvio­käyn­nille tai pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000