Kaunis ja kestävä maa­li­pinta vaivattomasti

SISÄ­MAALAUS JA JULKISIVUMAALAUS

Maa­laustyöt lat­tiasta kattoon

Pin­ta­Ässät on kodin maa­laus­töihin eri­kois­tunut kak­sikko. Toteu­tamme maa­laustyöt kaikkiin kodin pin­toihin sekä sisällä että ulkona. Meidät tun­netaan vii­meis­tel­lystä työn­jäl­jes­tämme, ripey­des­tämme ja suju­vasta asia­kas­pal­ve­lus­tamme. Hoi­damme kaikki pinnat maaliin sovittuna ajan­kohtana, sovittuun hintaan, emmekä tar­joile asiak­kail­lemme yllät­täviä lisäkustannuksia.

Talo
Maalaus

Talon maalaus

Puu­ver­hoiltu jul­kisivu kaipaa sään­nöl­lisin väliajoin uutta maalia pin­taansa. Tasainen ja ehjä maa­li­pinta vai­kuttaa koko talon ilmeeseen, mutta ennen kaikkea se suojaa taloa siihen koh­dis­tu­valta rasi­tuk­selta, auringon paah­teelta, kos­teu­delta, vii­malta ja pak­ka­selta. Mitäpä jos ulkois­taisit mit­tavan jul­ki­si­vu­maa­laus­pro­jektin Pin­ta­Ässien daa­meille ja naut­tisit itse kesästäsi vaikka aurin­ko­tuo­lissasi loi­koillen? Meillä maa­laus­hommat tehdään koke­muksen tuo­malla var­muu­della ja kovalla työ­mo­raa­lilla, ja se näkyy myös työnjäljessä.

Milloin talon maalaus on ajankohtaista?

Talon huol­to­maalaus olisi hyvä toteuttaa koh­teesta ja sijain­nista riippuen noin 7–10 vuoden välein tai useammin, jos maa­li­pinta sitä vaatii. Sään­nöl­li­sesti käsi­teltynä puu­ver­hoilu kui­tenkin kestää hyvin aikaa ja säi­lyttää kauniin pin­tansa. Talon huol­to­maa­lauksen yhtey­dessä on hyvä myös tar­kistaa ver­hoilun kunto ja vaihtaa mah­dol­li­suuksien mukaan yksit­täiset huo­no­kun­toiset laudat. Hil­seilevä ja epä­ta­sainen maa­li­pinta on merkki siitä, että vanha maa­li­pinta tulee poistaa ennen talon maalausta.

Sisä­maalaus

Ulko­maa­lauksen ja talon maa­lauksen lisäksi Pin­ta­Ässät toteuttaa myös kaikki kodin sisä­pin­tojen maa­laukset sekä muut kodin pienet pintaremontit.

Jul­ki­sivun maalaus tai sisä­maa­laustyöt suunnitteilla?

Kutsu meidät mak­sut­to­malle arvio­käyn­nille tai pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000