Pidennä kattosi käyt­töikää  huol­ta­malla se ajoissa 

KATON PIN­NOITUS, MAALAUS JA PESU

Sään­nöl­linen katon pesu ja huolto

Kaikki kat­to­ma­te­ri­aalit kai­paavat sään­nöl­listä puh­dis­tusta säi­lyäkseen toi­min­ta­kun­toisena ja siistinä pidempään. Katolle kertyvä lika, irto­roska, kuten risut ja lehdet sekä sammal- ja muu kas­vusto rasit­tavat kattoa ja pitävät pinnan jat­ku­vasti kos­teana. Pit­kässä juok­sussa katon hau­ras­tu­minen voi johtaa esi­mer­kiksi ruos­tu­miseen ja vuo­to­vau­rioihin. Katon sään­nöl­li­sellä huol­ta­mi­sella, kuten katon pesulla ja pin­noit­ta­mi­sella voidaan kui­tenkin pidentää sen elin­kaarta ja var­mistaa, että pinta kestää Suomen vaih­te­levia sää­olo­suh­teita, vesi­sa­teita, pak­kasta ja auringon UV-säteilyä myös jatkossa.

Katto
Talo

Pelti-, tiili-, huopa- ja mine­riit­ti­katon pesu 

Pin­ta­Ässät huo­lehtii puo­lestasi kattosi asian­mu­kai­sesta pesusta tur­val­li­sesti ja nopeasti. Meillä on vankka kokemus eri­lai­sista kat­to­huol­loista ja -mate­ri­aa­leista, joten voit huo­letta jättää kat­toa­siasi meidän har­teil­lemme. Katon pesun yhtey­dessä tar­kis­tamme katon kunnon ja voimme tehdä tar­vit­tavat kor­jaus­toi­men­piteet, kuten tii­vistää läpi­viennit tai vaihtaa uudet tiilet rik­kou­tu­neiden tilalle. Katon pesun jälkeen voimme kat­to­ma­te­ri­aa­lista riippuen ruis­kuttaa katolle myös uusien kas­vus­tojen syn­ty­mistä ennal­taeh­käi­sevän sammalenestoaineen.

Katon pin­noitus pidentää sen elinkaarta 

Katon pin­noit­ta­minen on erin­omainen tapa yllä­pitää katon kuntoa ja pidentää sen elin­kaarta. Kat­to­pin­noite on maalia pak­sumpaa ja elas­ti­sempaa ainetta. Pin­ta­Äs­siltä saat kat­to­pin­noi­tukset asian­tun­te­vasti niin oma­ko­ti­ta­lojen kuin rivi­ta­lojen katoille. Maalia jous­ta­vampi ja pak­sumpi kat­to­pin­noite soveltuu etenkin kar­heille pin­noille, kuten tiili- ja mine­riit­ti­ka­toille sekä muil­lekin kat­to­ma­te­ri­aa­leille. Kat­to­pin­noite luo katolle tasaisen ker­roksen, joka ei pääse hal­kei­lemaan elas­ti­suu­tensa ansiosta. Mine­riit­ti­kat­tojen pin­noi­tuk­sessa käy­tämme koti­maista, ympä­riys­tä­väl­listä Ela­Proof-pin­noi­tetta, joka tarjoaa pit­kä­ai­kaista suojaa huo­no­kun­toi­sille katoille.

Tiili-, muo­vi­pin­noite- ja pel­ti­katon maalaus

Kattoja voidaan huoltaa myös suo­jaa­valla kat­to­maa­lauk­sella. Maali on paras pin­noite etenkin pel­ti­ka­toille, mutta myös tiili- ja muo­vi­pin­noi­te­kattoja voidaan maalata. Hyvissä ajoin toteu­tettu katon maalaus suojaa pintaa esi­mer­kiksi aurin­gon­paahteen ja katolle ker­tyvän lumen ja jään aiheut­ta­malta kulu­mi­selta. Katon maalaus voidaan toteuttaa joko kor­kea­pai­ne­ruis­kulla tai pens­se­li­maa­lauksena, nopean ja tasaisen suojan var­mis­ta­mi­seksi. Haas­ta­ville muo­vi­pin­noi­te­ka­toille suo­sit­te­lemme kak­si­kom­po­nent­ti­maalia, sillä taval­liset maalit ja pin­noi­te­aineet eivät tahdo pysyä niiden pinnoilla.

Katon kunnon arvioiminen

Pitääkö katto remon­toida vai riit­tääkö katon maalaus tai pinnoitus?

Tar­joamme aidosti pit­käi­käisiä ja luo­tet­tavia pal­ve­luita, emme väliai­kaisia rat­kaisuja. Tämä tar­koittaa, että kar­toi­tamme aina kattosi kunnon huo­lel­li­sesti ja arvioimme sen todel­lisen tilan asian­tun­te­vasti. Jos pelkkä pel­ti­katon maalaus tai katon pin­noitus ei enää riitä yllä­pi­tämään katon kuntoa, ker­romme sen sinulle rehel­li­sesti ja vältyt tur­hilta kuluilta.

Kat­to­tur­va­tuotteet kuntoon

Tur­val­linen työs­kentely katolla, kuten katon pesu, lumien pudotus ja nuohous edel­lyt­tävät, että katolla on asian­mu­kaiset kat­to­tur­va­tuotteet. Kattosi huollon yhtey­dessä voimme tar­kistaa myös kat­to­tur­va­tuot­teiden kunnon ja kiin­ni­tyksen sekä kiristää tai asentaa kokonaan uudet tikkaat, lumiesteet ja kat­to­sillat puut­tuvien tai vau­rioi­tu­neiden tilalle.

Kai­paako kattosi huoltoa?

Kutsu meidät mak­sut­to­malle arvio­käyn­nille tai pyydä tarjous!